લેબલ જીમેઈલ સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ જીમેઈલ સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

Gmail નો પાસવર્ડ કેવી રીતે બદલશો? Gmail નો પાસવર્ડ કેવી રીતે બદલશો?

નમસ્કાર, આપણે નેટ સાથે સંપર્કમાં રહેતા હોઈએ છીએ. ત્યારે મેઈલનો પણ ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. તેમાં મોટાભાગે Gmailનો ઉપયોગ કરતા હોઇએ છીએ. આપણા જ...

+ વધુ વાંચો »

તમારો પાસવર્ડ કેવી રીતે મજબૂત બનાવશો? તમારો પાસવર્ડ કેવી રીતે મજબૂત બનાવશો?

 પાસવર્ડ પસંદ કરતી વખતે નીચેની બાબતો ધ્યાનમાં રાખશો. ૧. તમારો મોબાઈલ નંબર ન રાખશો. ૨. તર્ક કરી શકાય તેવો પાસવર્ડ ન રાખશો....દા.ત. 555...

+ વધુ વાંચો »
 
Top