લેબલ વર્ડપ્રેસ સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ વર્ડપ્રેસ સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

વર્ડપ્રેસ પર કોઈ પણ થીમ જાણો.... વર્ડપ્રેસ પર કોઈ પણ થીમ જાણો....

વર્ડપ્રેસ સાઈટ પર કઈ થીમ અને પ્લીગીન્સ છે તે જાણવા માટે એક સાઈટ મળી છે. તે પર URL ટાઈપ કરી સર્ચ કરો એટલે વર્ડપ્રેસની થીમ જણાવી દેશે. તો ની...

+ વધુ વાંચો »

વર્ડપ્રેસ પર પોસ્ટનું  લીસ્ટ પેઇઝમાં  કેટેગરી પ્રમાણે કેવી રીતે કરશો? વર્ડપ્રેસ પર પોસ્ટનું લીસ્ટ પેઇઝમાં કેટેગરી પ્રમાણે કેવી રીતે કરશો?

આ પોસ્ટ સેલ્ફ હોસ્ટેડ બ્લોગ માટે છે. મને એક મનમાં સવાલ થયો કે વર્ડપ્રેસમાં કેટેગરી આવે છે આ કેટેગરી ને પેઇજમાં એવી રીતે સેટ કરી હોય કે કેટ...

+ વધુ વાંચો »
 
Top