લેબલ સોફ્ટવેર સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ સોફ્ટવેર સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

અંગ્રેજી ટાઈપીંગ ટૂલ્સ અંગ્રેજી ટાઈપીંગ ટૂલ્સ

મારે અંગ્રેજીમાં લખવું છે, પણ (માથું ખંજવાળતા ખંજવાળતા) અંગ્રેજી આવડતું નથી, થોડું ઘણું આવડે પણ છે, પણ સ્પેલિંગમાં ખૂબ ભૂલ પડે છે. શું કરવ...

+ વધુ વાંચો »
 
Top